Quick

Miljø/arbejdsmiljø

Miljø

Sådan beskytter Quick miljøet

Quick Industri- og Rengøringsservice har den holdning, at vi skal gøre, hvad der står i vores magt for at skåne og bevare miljøet. Vi gør noget for miljøet, for det betyder noget for dig, mig og os alle sammen.

Brug af miljørigtige rengøringsmidler

Midler uden parfume og farve. Midler uden kræftfremkaldende tilsætningsstoffer. Jævnlig kontakt med leverandørerne for at høre om evt. nye miljøvenlige midler. Når Quick køber materialer tages der altid hensyn til medarbejderen og miljøet. Quick stiller løbende større krav til vores leverandører og samarbejdspartnere. Quick vil informere og uddanne vores medarbejdere til hele tiden at tænke på miljøet i alle henseender.

Spildevandshåndtering

Quick håndterer altid vores spildevand i samarbejde med vores kunder. Inden en opgave starter aftaler vi altid med kunden hvor — hvordan og hvorledes vi håndterer det spildevand som nu måtte fremkomme i.f.m. løsning af opgaven. Det være sig hvor meget er der, hvor skal det anbringes og hvem har ansvaret for at det udføres. Ved opfyldning af olietønder med spildevand skal der altid være en opsamlingsbakke under tønden.

Kildesortering

Quick sorterer altid alt affald ude hos kunden. Hvis kunden har en miljøstation bruger Quick denne. Hvis ikke, sorteres alt affaldet og køres direkte til en genbrugsstation for derefter at blive smidt i de korrekte containere.

Korrekt dosering

Ansatte hos Quick skal altid læse og følge arbejdsplads brugsanvisninger og relevante datablade.

Rapportering og indberetning af miljøuheld
Alle Quicks medarbejdere har pligt til at rapportere og indberette til os og kunden, hvis de er vidne eller skyldig til et miljøuheld. Ved indberetning af uheld kan vi forhåbentlig undgå at det samme gentager sig i fremtiden.

Arbejdsmiljø

Generelt

Quick Industriservice ApS vil sikre, at samtlige aktiviteter planlægges og udføres under hensyntagen til det enkelte individ, arbejdsmiljøet og omgivelserne, hvori de udføres. Ledelsen skal sikre, at arbejdsmiljøarbejdet er dynamisk, så indsatsen optimeres og resourcerne udnyttes bedst muligt i den udstrækning, det er teknisk og økonomist muligt.

Alle aktiviteter på og hos kunder i Quick Industriservice ApS skal til enhver tid udføres i overensstemmelse med relevant lovgivning, samt de for virksomheden fremsatte retningslinier for opretholdelse af et sikkert og sundt arbejdsmiljø.

Quick Industriservice ApS vil opretholde en åben og aktiv dialog med medarbejdere, myndigheder, kunder, leverandører.

Hos Quick Industriservice ApS har sikkerheden højeste prioritet for medarbejderen, kunden og miljøet.

Målsætning
Quick Industriservice ApS vil fremstå som en god arbejdsplads for vore medarbejdere. Vi vil derfor løbende gøre tiltag for at fastholde vore medarbejdere. Dette skal ske gennem aktiviteter både i og uden for arbejdstiden. Det er vores overbevisning at tilfredse medarbejdere giver tilfredse kunder.

Quick Industriservice ApS vil, hvor det er teknisk og økonomisk muligt, skabe de bedst mulige rammer til opretholdelse af et højt arbejdsmiljøniveau ved anvendelse af de på markedet bedst mulige arbejdsmiljømæssige foranstaltninger og hjælpemidler.

Mål
Quick Industriservice ApS har et klart mål til arbejdsulykker. Der skal være 0 ulykker.

Vi er af Arbejdstilsynet blevet tilkendt en grøn smiley.

Aktiviteter

Alle nye medarbejdere skal ved ansættelsen orienteres om virksomhedens arbejdssikkerheds-og miljøpolitik af ansvarlige medarbejdere. Alle medarbejdere på Quick Industriservice ApS skal løbende holdes orienteret om virksomhedens arbejdsmiljøprojekter og -tiltag.

Før indførelse af nye sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold, skal sikkerhedsorganisationen inddrages. Der skal udfærdiges referat.

Struktur og ansvar

Arbejdsgivernes ansvar:
Overordnede ledelsesansvar og dermed ansvarlig for, at de relevante krav etableres og iværksættes, som anført i arbejdsmiljøloven, samt sikre, at den daglige leder af sikkerhedsarbejdet har de nødvendige midler og ressourcer til at sikre at kravene gennemføres i.h.t. gældende forskrifter.

At arbejdsmiljøpolitik og mål er defineret og dokumenteret.

Udfærdige brugbare og forståelige APVér

Ved brug af fremmede underleverandører at sikre at disse følger Quick Industriservice ApS overordnede politik for arbejdsmiljø herunder løn. Dette sikres ved en skriftlig og underskrevet aftale hvor underleverandøren skriver under på at han/hun er bekendt med Quick`s politikker samt at det er Quick Industriservice som står for oplæring og styring af medarbejderne.

Medarbejderne
Enhver medarbejder skal medvirke til at forbedre arbejdsmiljøet i og omkring udførelse af eget arbejde.

Medvirke til at de arbejdsmiljømæssige foranstaltninger efterleves.

+(45) 43 43 30 24

[email protected]